Deklaracja dostępności - BIP - Karpacki Oddział Straży Granicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności KaOSG

 1. Data publikacji strony internetowej: 2016-05-16
 2. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-10
 3. Informacja o sposobie dokonania samooceny.

Karpacki Oddział Straży Granicznej w Nowym Sączu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu. Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-16. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. 1. Dane teleadresowe i dane kontaktowe osoby wyznaczonej do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej.

Karpacki Oddział Straży Granicznej w Nowym Sączu
ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5
33-300 Nowy Sącz

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest st. chor. szt. SG Rafał Skraba, rafal.skraba@strazgraniczna.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 1. Skróty klawiaturowe.

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników. 1. Informacja o dostępności architektonicznej.
   

Karpacki Oddział Straży Granicznej z siedzibą w Nowym Sączu dalej jako KaOSG wykonuje swoją podstawową działalność w 6 lokalizacjach:

 1. Komenda KaOSG mieści się w Nowym Sączu przy ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5 i wykonuje swoją podstawową działalność w 5 budynkach.

 1. Przed wejściem głównym (furtką) na frontowej ścianie budynku umieszczona jest tablica informacyjna z nazwą jednostki organizacyjnej.  Wejście główne znajduje się po prawej stronie tablicy informacyjnej od ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich.
 2. Na wprost głównego wejścia znajduje się budynek biura przepustek oznaczony tablicą informacyjną z napisem „BIURO PRZEPUSTEK”,  do którego prowadzą 5-stopniowe schody, po pokonaniu których można skorzystać z dzwonka umieszczonego po prawej stronie drzwi. Na wyjściu z biura przepustek w stronę Komendy KaOSG  znajdują się 3-stopniowe schody.  Brak podjazdów i ramp dla osób niepełnosprawnych z obydwu stron stanowi znaczne utrudnienie w samodzielnym wejściu do budynku osobom ze szczególnymi potrzebami, a dla osób na wózkach jest niemożliwe. Personel biura przepustek nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego.
 3. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiektach Komendy KaOSG. Przejście z biura przepustek do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami z kontrolą dostępu. Interesanci odbierani są z biura przepustek i poruszają się po terenie Komendy KaOSG w obecności funkcjonariusza lub pracownika cywilnego (tzw. osoby wprowadzającej).
 4. Budynek administracyjno-biurowy nr 1 – siedziba Komendanta KaOSG.

Do wejścia budynku prowadzi podjazd dla osób poruszających się na wózkach. Wejście na poszczególne kondygnacje z klatki schodowej zabezpieczone jest drzwiami z kontrolą dostępu. Na parterze i II piętrze usytuowane są toalety przystosowana dla osób ze szczególnymi potrzebami, a na pozostałych piętrach zwykłe toalety. Budynek nie posiada wind ani platform przychodowych do poruszania się między poszczególnymi piętrami dla osób na wózkach.

 1. Budynek administracyjno-biurowy nr 2.

Do wejścia budynku prowadzi podjazd dla osób poruszających się na wózkach. Budynek nie posiada wind ani platform przychodowych do poruszania się między poszczególnymi piętrami dla osób na wózkach. Wejścia na poszczególne pietra z klatki schodowej nie są ograniczone drzwiami z kontrolą dostępu. Budynek nie posiada toalet przystosowanych dla osób ze szczególnymi potrzebami.

 1. Budynek administracyjno-biurowy nr 4.

Do wejścia budynku prowadzi podjazd dla osób poruszających się na wózkach. Budynek nie posiada wind ani platform przychodowych do poruszania się między poszczególnymi piętrami dla osób na wózkach. Na parterze usytuowana jest toaleta przystosowana dla osób ze szczególnymi potrzebami, a na pozostałych piętrach zwykłe toalety. Dostęp do poziomu parteru i 2 piętra jest swobodny, a wejście na piętro I zabezpieczone jest drzwiami z kontrolą dostępu.

 1. Budynek administracyjno-biurowy nr 6.

Budynek nie jest wyposażony w podjazdy i rampy dla osób poruszających się na wózkach. Do głównego wejścia prowadzą dwustopniowe schody.Budynek nie posiada wind ani platform przychodowych do poruszania się między poszczególnymi piętrami dla osób na wózkach oraz nie posiada toalet przystosowanych dla osób ze szczególnymi potrzebami.

 1. W Komendzie KaOSG we wszystkich ww. budynkach przemieszczanie się pomiędzy kondygnacjami zapewnione jest w ramach dostępu alternatywnego poprzez zastosowanie schodołazu gąsienicowego oraz osoby wspomagającej.
 2. W Komendzie KaOSG nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

   

 1. Placówka Straży Granicznej w Tarnowie wykonuje swoją działalność w jednym budynku administracyjno – biurowym, który mieści się przy ul. Zbylitowskiej 9.

 1. W celu wejścia do budynku należy przejść przez bramę (furtkę), po przekroczeniu której
  z prawej strony znajduje się wejście główne. Na frontowej ścianie budynku umiejscowiona jest tablica informacyjna z nazwą komórki organizacyjnej.
 2. Do głównego wejścia prowadzi podjazd chodnikowy bezpośrednio z wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych (drugie miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajduje się przed bramą wjazdową).
 3. Po wejściu do budynku głównego znajduje się poczekalnia (wiatrołap), w której po prawej stronie znajduje się okienko do kontaktu interesantów ze służbą dyżurną.
 4. Interesanci nie mogą samodzielnie poruszać się po terenie Placówki. Wjazd dla pojazdów, wejście przez bramę (furtkę) oraz wejścia do budynku głównego zabezpieczone są kontrolą dostępu. Interesanci odbierani są z poczekalni (wiatrołapu) i poruszają się po terenie Placówki w obecności funkcjonariusza lub pracownika cywilnego.
 5. Na parterze budynku znajduje się pomieszczenie sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych, a na pozostałych piętrach znajdują się zwykłe toalety.
 6. Szerokość korytarzy oraz klatek schodowych umożliwia sprawne przemieszczanie się.
  Schody posiadają fakturowaną powierzchnię, która spełnia funkcję antypoślizgową.
 7. Budynek nie jest wyposażony w windę ani platformy przyschodowe, a poruszanie  między piętrami zapewnione jest w ramach dostępu alternatywnego poprzez schodołaz gąsienicowy wraz z osobą wspomagająca.


 1. Placówka Straży Granicznej w Krakowie-Balicach zlokalizowana jest na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków Airport, przy ulicy Medweckiego 1 w Balicach.

 1. Główna działalność Placówki odbywa się w budynku terminala pasażerskiego T4.
 2. Wejście do Placówki SG prowadzi przez główny terminal pasażerski  - T4 i pozbawione jest barier architektonicznych.
 3. Na poziomie 0 przy głównym wejściu do portu, na fasadzie budynku znajduje się tablica urzędowa z nazwą Placówki.  Brak widocznej tablicy informacyjnej na hali ogólnodostępnej dot. funkcjonowania Placówki.
 4. W przypadku wejścia do terminala na poziomie +1 (kładka łącząca parking wielopoziomowy oraz stację kolejową z terminalem pasażerskim) brak tablicy informacyjnej o lokalizacji Placówki oraz o sposobie komunikacji z pracownikami SG. Wejście nie posiada barier architektonicznych.
 5. Na hali ogólnodostępnej przy stanowisku Informacji Lotniskowej umieszczona została czarno-szara plansza z numerami telefonów do służb lotniskowych (w tym do SG), pod którą zainstalowano aparat telefoniczny na wysokości odpowiedniej dla osoby ze szczególnymi potrzebami. Brak informacji w języku Braille'a.
 6. Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych wyznaczone są na parkingu wielopoziomowym oraz na parkingu terenowym znajdującym się za terminalem głównym.
 7. Pomieszczenia PSG w budynku głównym mieszczą się są na 3 poziomach/ kondygnacjach (0,+1, +2). Główne wejście do Placówki zlokalizowane jest na poziomie +2. Na poziomie 0 i +1 zlokalizowano pomieszczenia biurowo-administracyjne i kabiny kontrolerskie.
 8. Z uwagi na umiejscowienie większości pomieszczeń administracyjno - biurowych Placówki w strefie dozorowanej terminala głównego, brak możliwości bezpośredniego dostępu dla interesantów oraz osób wzywanych do pomieszczeń służbowych oraz samodzielnego poruszania się po terenie Placówki. Interesant powiadamia telefonicznie o swoim przybyciu i oczekuje na funkcjonariusza SG, który wprowadzi go do pomieszczeń służbowych Placówki.
 9. Poruszanie się między kondygnacjami możliwe jest za pomocą windy z oznaczeniem pięter w języku Braille'a.  Klatka schodowa jest szeroka i zaopatrzona w zaokrąglone poręcze.  Krawędzie schodów oznaczone są przy pomocy ciemniejszych i jaśniejszych płytek, a posadzka w kolorze szaro-czarnym.
 10. Dla osób ze szczególnymi potrzebami barierę mogą stanowić ciężkie drzwi przeciwpożarowe na wejściu do Placówki oraz wysoki próg, przez który wjazd na wózku jest utrudniony i wymaga pomocy innych osób. Na korytarzach do pomieszczeń Placówki również znajdują się ciężkie drzwi przeciwpożarowe i wysokie progi (bez najazdów).
 11. Na poziomie 0 - dostęp architektoniczny dla pasażerów zapewniony jest w postaci dedykowanego przejścia podczas kontroli granicznej (wyświetlany piktogram nad kabiną). Szerokie przejście umożliwia przejazd osobom poruszającym się na wózkach, brak schodów. W części użytkowanej przez PSG znajdują się toalety dla osób (pasażerów) ze szczególnymi potrzebami.
 12. Na poziomie +1 na hali ogólnodostępnej oraz halach odlotowych dostępne są toalety dla osób niepełnosprawnych.
 13. Na poziomie +2 brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych (zarówno
  w pomieszczeniach administracyjnych PSG, jak i będących w dyspozycji MPL). Jedyna toaleta przystosowana dla osób ze szczególnymi potrzebami znajduje się w kompleksie pomieszczeń dla osób niezaakceptowanych na wjazd. Nie jest to jednak ogólnie dostępne pomieszczenie dla wszystkich pracowników SG, bo dostęp do niej posiadają jedynie wyznaczeni funkcjonariusze realizujący tam zadania służbowe.

 


 1. Placówka Straży Granicznej w Krakowie wykonuje swoją działalność w budynku administracyjno – biurowym, który zlokalizowany jest przy ul. Nad Drwiną 10 na terenie Business Park Nad Drwiną.

 

 1. Do budynku PSG prowadzi wjazd od ul. Nad Drwiną poprzez główną bramę wjazdową, która jest ochraniana przez zewnętrzną agencję ochrony.
 2. Siedziba Placówki mieści się na parterze drugiego budynku po prawej stronie za bramą wjazdową.
 3. Na frontowej ścianie budynku po prawej stronie drzwi wejściowych do budynku umiejscowiona jest tablica informacyjna z nazwą komórki organizacyjnej.
 4. Budynek nie posiada podjazdów ani ramp co stanowi znaczne utrudnienie
  w samodzielnym poruszaniu się osobom ze szczególnymi potrzebami, a dla osób na wózkach jest niemożliwe.
 5. Do budynku prowadzą 5-stopniowe schody, po pokonaniu których wchodzi się przez ogólnodostępne wejście na korytarz budynku, na wprost którego znajdują się drzwi wejściowe do siedziby PSG zabezpieczone kontrolą dostępu.
 6. Po lewej stronie drzwi znajduje się domofon do kontaktu interesantów ze służbą dyżurną.
 7. Interesanci nie mogą samodzielnie poruszać się po terenie Placówki ze względu na zabezpieczenie dalszej  część obiektu drzwiami z kontrolą dostępu.
 8. Obiekt Placówki mieści się na jednej kondygnacji. Szerokość korytarzy oraz klatek schodowych umożliwia sprawne przemieszczanie osobom poruszającym się na wózkach.
 9. Placówka się nie posiada toalet przystosowanych dla osób ze szczególnymi potrzebami ani wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.


 1. Placówka Straży Granicznej w Kielcach wykonuje swoją podstawową działalność w budynku administracyjno–biurowym nr 95, zlokalizowanym przy ul. Kusocińskiego 51.

 

 1. Placówka mieści się na II piętrze czteropiętrowego budynku użytkowanego wspólnie
  z Komendą Miejską Policji w Kielcach na terenie należącym do Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach.
 2. Do budynku Placówki prowadzi wejście od ul. Kusocińskiego poprzez główną bramę wjazdową, przy której usytuowane jest biuro przepustek ochraniane przez pracowników policji.
 3. Przed wejściem na teren KWP, na budynku biura przepustek umieszczona jest tablica informacyjna z nazwą jednostki organizacyjnej.
 4. Biuro przepustek na wejściu i wyjściu posiada 2 – stopniowe schody i nie posiada podjazdów i ramp dla osób niepełnosprawnych co stanowi znaczne utrudnienie
  w samodzielnym poruszaniu się osobom ze szczególnymi potrzebami, a dla osób na wózkach jest niemożliwe. Wejście na teren KWP może odbyć się poprzez wjazd  przez bramę zabezpieczoną podnoszonym szlabanem.
 5. Personel biura przepustek nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego.
 6. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po terenie KWP w Kielcach oraz po budynku siedziby Placówki. Odbierani są z biura przepustek i poruszają się w obecności funkcjonariusza lub pracownika cywilnego (tzw. osoby wprowadzającej).
 7. Budynek, w którym znajduje się siedziba Placówki posiada podjazd dla wózków inwalidzkich oraz windę do przemieszczania się pomiędzy piętrami.
 8. Do siedziby Placówki prowadzi wejście z klatki schodowej zabezpieczone kontrolą dostępu, przy którym znajduje się wideodomofon do kontaktu ze służbą dyżurną, która nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego.
 9. W drzwiach ciągów komunikacyjnych oraz do pomieszczeń służbowych nie ma progów, a drzwi są odpowiedniej szerokości dla osób ze szczególnymi potrzebami.
 10. W siedzibie Placówki brak toalet przystosowanych dla osób ze szczególnymi potrzebami.
 11. Przed budynkiem nr 95, w którym znajduje się siedziba Placówki brak wyznaczonych miejscach parkingowych dla osób niepełnosprawnych. 

   

 1. Placówka Straży Granicznej w Zakopanem mieści się przy ul. Przewodników Tatrzańskich 3.

  1. Po lewej stronie wejścia głównego (furtki) i bramy wjazdowej ze szlabanem od ul. Przewodników Tatrzańskich umieszczony jest domofon do kontaktu ze służbą dyżurną.
  2. Na wprost głównego wejścia znajduje się budynek Placówki, na którym umieszczona jest tablica z nazwą jednostki organizacyjnej, do którego prowadzą 9-stopniowe schody.
  3. Do budynku można również dostać się za pomocą podjazdu chodnikowego dla osób poruszających się na wózkach, usytuowanego po lewej stronie schodów oraz platformy przyschodowej zamontowanej na prawej poręczy schodów.
  4. Wejście do budynku odbywa się poprzez ogólnodostępne drzwi, po przejściu których wchodzi się do  wiatrołapu. Po lewej stronie wiatrołapu znajduje się pomieszczenie służby dyżurnej. Służba dyżurna przeszkolona jest z obsługi platformy przyschodowej, ale nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego.
  5. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie Placówki. Przejście z wiatrołapu do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami z kontrolą dostępu. Interesanci odbierani są  i poruszają się po terenie PSG w obecności funkcjonariusza  (tzw. osoby wprowadzającej).
  6. Wejście na poszczególne kondygnacje (parter i 1 piętro) zabezpieczone jest drzwiami
   z kontrolą dostępu. Na parterze usytuowana jest toaleta przystosowana dla osób ze szczególnymi potrzebami, a na pozostałych piętrach zwykłe toalety.
  7. Budynek nie posiada platform przyschodowych, ani schodołazów do poruszania się między piętrami.
  8. Placówka nie posiada oznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.


 1. Informacja o dostępności tłumacza języka migowego.

 

Na chwilę obecną nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu oraz online przez stronę internetową Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu.

 

 1. Karpacki Oddział Straży Granicznej nie posiada aplikacji mobilnych.

 

 1. Informacja o możliwości powiadomienia podmiotu publicznego o braku dostępności cyfrowej.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 1. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich - https://www.rpo.gov.pl/
do góry