Rekrutacja do służby w Straży Granicznej

NABÓR DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ W KARPACKIM ODDZIALE SG

OGŁOSZENIE

o istniejących potrzebach w zakresie przyjęć do służby w Straży Granicznej

 

Karpacki Oddział Straży Granicznej prowadzi stały tryb przyjmowania podań od kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej na stanowiska w Placówce Straży Granicznej w: Kielcach, Krakowie - Balicach, Tarnowie i Zakopanem.

 

1. Liczba kandydatów przewidywanych do przyjęcia do służby w 2019 roku – 9

 

2. Określone w Ustawie z dnia 12 października 1990 roku o Straży Granicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 147 ze zm.) wymagania stawiane kandydatom.

 

Służbę w Straży Granicznej może pełnić osoba:

-  posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie;

- o nieposzlakowanej opinii;

- niekarana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

- korzystająca w pełni z praw publicznych;

- posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;

- posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych podległych

  szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotowa jest się podporządkować;

- dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

 

Za zgodą Komendanta Głównego Straży Granicznej do służby w Straży Granicznej może być przyjęty kandydat, który w dniu przyjęcia do służby przekroczył wiek 35 lat.

 

3. Przebieg postepowania kwalifikacyjnego i wymagane dokumenty.

 

Postepowanie kwalifikacyjne w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej przeprowadzone jest zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Spraw wewnetrznych i Administracji z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających sie o przyjęcie do słuzby w Straży Granicznej (Dz. U. nr 23, poz. 175, ze zm.).

 

Postępowanie jest dwuetapowe:

 

Pierwszy etap postępowania rozpoczyna się od przyjęcia pisemnego podania kandydata o przyjęcie do służby w Straży Granicznej wraz z:

1. wypełnionym kwestionariuszem osobowym (Kwestionariusz należy wydrukować dwustronnie
i wypełnić zgodnie z uwagami zamieszczonymi na jego pierwszej stronie
.);

2. dwiema aktualnymi fotografiami kolorowymi w formacie wymaganym do dowodu osobistego;

3. kserokopią (oryginały do wglądu):

a) dowodu osobistego,

b) książeczki wojskowej, o ile kandydat jest objęty ewidencją wojskową,

c) świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, o ile wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby,

d) zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, wydanego nie wcześniej niż przed sześcioma miesiącami od dnia złożenia podania o przyjęcie do służby – w przypadku kandydatów posiadających aktualne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych,

e) dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, w tym specjalistyczne,

f) odpisu skróconego aktu urodzenia kandydata,

g) odpisu skróconego aktu małżeństwa kandydata, o ile dotyczy to kandydata,

h) paszportu, o ile kandydat go posiada.

 

Kandydat może także przedłożyć dokumenty potwierdzające jego dodatkowe umiejętności, osiągnięcia zawodowe lub naukowe oraz opinie polecające.

 

Pierwszy etap postępowania składa się z:

1) przeglądu i sprawdzenia kompletności dokumentów złożonych przez kandydata oraz dokonania
w oparciu o nie wstępnej oceny spełniania przez kandydata wymagań określonych w ustawie;

2) wstępnej rozmowy kwalifikacyjnej pozwalającej w szczególności na ocenę umiejętności autoprezentacji, poprawności w formułowaniu myśli, umiejętności nawiązywania kontaktu, poziomu elokwencji, a także poznania zainteresowań kandydata, zakresu kwalifikacji zawodowych i posiadanej wiedzy o Straży Granicznej oraz motywacji do podjęcia służby;

3) sprawdzenia w ewidencjach, rejestrach i kartotekach prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu osobowym;

4) przeprowadzenia badania psychologicznego określającego predyspozycje intelektualne i osobowościowe kandydata;

5) przeprowadzenia badań psychofizjologicznych;

 

Pierwszy etap postępowania kończy się oceną kandydata i wystawieniem opinii w przedmiocie jego dopuszczenia do II etapu postępowania.

 

Drugi etap postępowania składa się z:

1) testów pisemnych obejmujących:

a) test z wiedzy ogólnej;

 b) test ze znajomości języka obcego;

2) testu sprawności fizycznej;

3) rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Warunkiem uznania kandydata za spełniającego określone w ustawie warunki do pełnienia służby w Straży Granicznej oraz wykazującego predyspozycje i przydatność do tej służby jest spełnienie łącznie następujących warunków:

 

1) otrzymanie pozytywnej oceny z pierwszego etapu postępowania;

2) osiągnięcie minimum 12 punktów w drugim etapie postępowania (uzyskanie przez kandydata 0 punktów
z któregokolwiek z testów przeprowadzonych w drugim etapie postępowania uniemożliwia dopuszczenie kandydata do kolejnych testów lub rozmowy kwalifikacyjnej);

3) uzyskanie orzeczenia o zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Straży Granicznej wydanego przez komisję, o której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy;

4) ustalenie, że kandydat daje rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach ustawy o ochronie informacji niejawnych;

5) wyrażenie przez Komendanta Głównego Straży Granicznej zgody, o której mowa w art. 31

ust. 1c ustawy – w przypadku kandydata, którego przyjęcie do służby uzależnione jest od tej zgody.

 

4. Miejsce uzyskania szczegółowych informacji dotyczących postepowania oraz niezbędnych ankiet lub kwestionariuszy:

 

Szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej oraz kwestionariusz osobowy kandydata do służby w Straży Granicznej, znajdują się na stronie internetowej www.strazgraniczna.pl lub http://bip.karpacki.strazgraniczna.pl w zakładce ,,Rekrutacja do służby w Straży Granicznej”. Informacje można uzyskać również pod nr telefonu 018-415-32-60 od poniedziałku do piątku, w godzinach od 07:30 do 15:30.

Osoby zainteresowane proszone są o składanie pisemnych podań o przyjęcie do służby wraz
z wymaganymi dokumentami osobiście  w Komendzie Karpackiego Oddziału Straży Granicznej przy
ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5 w Nowym Sączu w każdą pierwszą środę miesiąca w godzinach
od 08:00 do 11:00.

*W MIESIĄCU MAJU DOKUMENTY REKRUTACYJNE BĘDĄ PRZYJMOWANE WYJĄTKOWO W DRUGĄ ŚRODĘ MIESIĄCA tj. 8.05.2019 r.

 

Ponadto Karpacki Oddział Straży Granicznej prowadzi również stały tryb przyjmowania podań od kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej na stanowiska  w Orkiestrze Reprezentacyjnej Straży Granicznej. Poszukujemy muzyków - instrumentalistów w następujących specjalnościach:

1. Flet poprzeczny

2. Klarnet

3. Perkusja

4. Tuba

5. Obój

6. Gitara basowa/kontrabas

7. Waltornia

8. Trąbka

9. Saksofon

Osoby zainteresowane proszone są o składanie pisemnych podań o przyjęcie do służby wraz
z wymaganymi dokumentami osobiście  w Komendzie Karpackiego Oddziału Straży Granicznej przy
ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5 w Nowym Sączu
od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:30 do 15:30.

Informacja o wymaganiach stawianych kandydatom, przebiegu postępowania kwalifikacyjnego oraz wymaganych dokumentach, została zawarta powyżej.

 

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 05.10.2018
Data modyfikacji 29.05.2019
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marta Lachor
Osoba udostępniająca informację:
Marta Lachor
Osoba modyfikująca informację:
Krystian Koziołek
do góry