Rekrutacja do służby w Straży Granicznej

NABÓR DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ W KARPACKIM ODDZIALE SG

 

Uprzejmie informujemy, że Komendant Karpackiego Oddziału Straży Granicznej prowadzi nabór ciągły ofert od kandydatów do służby przygotowawczej w Karpackim Oddziale Straży Granicznej do Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej - pilnie poszukuje muzyków - instrumentalistów w następujących specjalnościach:

 •      Flet poprzeczny
 •      Klarnet
 •      Waltornia
 •      Perkusja
 •      Trąbka
 •      Obój
 •      Kontrabas/ Gitara basowa

Na nowych funkcjonariuszy czeka w 2018 r. 16 wolnych miejsc pracy. Oferty należy składać osobiście (po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu) w siedzibie Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu, ul.1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30. Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr tel. 0-18 415-3260.

Dodatkowo informujemy, że przyjmowane będą tylko kompletne oferty wraz z poprawnie wypełnionym kwestionariuszem osobowym kandydata do służby w Straży Granicznej (wypełnionym osobiście, czytelnie, pismem drukowanym z wyczerpującymi odpowiedziami na wszystkie pytania). 

 

 

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH PRZEBIEGU PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ UDZIELA:

Karpacki Oddział Straży Granicznej

Wydział  Kadr i Szkolenia

ul.  1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5, 33-300 Nowy Sącz

tel. 18 415 32 60, poczta internetowa: nabor.karpacki@strazgraniczna.pl;  poniedziałek – piątek w godzinach 7.30 - 15.30.

 

 

 

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM:
 

Służbę w Straży Granicznej może pełnić osoba posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie, która w dniu przyjęcia do służby nie przekroczyła wieku 35 lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, ze względu na posiadanie kwalifikacji lub umiejętności przydatnych do pełnienia służby w Straży Granicznej, kandydat niespełniający ww. warunku, może być przyjęty do służby w Straży Granicznej za zgodą Komendanta Głównego Straży Granicznej. Przepisu nie stosuje się do osób o których mowa w art. 61 ust. 1 i 1a ustawy  z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz.U. z 2014 r. poz. 1402, z późn. zm.).

 

Służbę w Straży Granicznej może pełnić osoba: 

 • o nieposzlakowanej opinii,
 • niekarana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzystająca w pełni z praw publicznych,
 • posiadająca co najmniej średnie wykształcenie,
 • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do służby,
 • gotowa podporządkować się szczególnej dyscyplinie,
 • dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach
  o ochronie informacji niejawnych,
 • posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej (warunek nie dotyczy kobiet oraz absolwentów szkół wyższych),
 • która podda się procedurze kwalifikacyjnej i pozytywnie zakończy postępowanie kwalifikacyjne.


Warunkiem uznania kandydata za spełniającego określone w ustawie o Straży Granicznej warunki do pełnienia służby oraz wykazującego predyspozycje i przydatność do tej służby jest spełnienie łącznie następujących warunków:

 • otrzymanie pozytywnej oceny z pierwszego etapu postępowania;
 • osiągnięcie minimum 12 punktów w drugim etapie postępowania;
 • uzyskanie orzeczenia o zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Straży Granicznej wydanego przez komisję lekarską;
 • ustalenie, że kandydat daje rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
 • wyrażenie przez Komendanta Głównego Straży Granicznej zgody, o której mowa w art. 31 ust. 1 c ustawy - w przypadku kandydata, którego przyjęcie do służby uzależnione jest od tej zgody.

 

PRZEBIEG POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO I WYMAGANE DOKUMENTY

 

Postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do kandydatów do służby realizowane jest w sposób ciągły i jest procesem długotrwałym.

Postępowanie kwalifikacyjne wobec kandydata do służby w Straży Granicznej prowadzone jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej (Dz. U. z 2006 r. Nr 23, poz. 175 z późn. zm.)

Postępowanie kwalifikacyjne do służby w Straży Granicznej odbywa się w dwóch etapach:

I ETAP  obejmuje:

1. Osobiste złożenie w Samodzielnej Sekcji Kadr i Szkolenia Karpackiego Ośrodka Wsparcia Straży Granicznej w Nowym Sączu:

 • pisemnego podania o przyjęcie do służby w Straży Granicznej adresowanego do Komendanta Karpackiego Ośrodka Wsparcia Straży Granicznej w Nowym Sączu, wraz z uzasadnieniem,
 • wypełnionego kwestionariusza (link na dole strony)
 • dwóch aktualnych, kolorowych fotografii w formacie wymaganym do dowodu osobistego,
 • kserokopii dowodu osobistego,
 • kserokopii książeczki wojskowej, o ile kandydat jest objęty ewidencją wojskową,
 • kserokopii świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, o ile wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby,
 • w przypadku kandydatów posiadających aktualne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych - kserokopii aktualnego zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
 • kserokopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, w tym specjalistyczne,
 • kserokopii odpisów skróconego aktu urodzenia kandydatki/ta oraz skróconego aktu małżeństwa (o ile dotyczy to kandydata/tki ),
 • kserokopii paszportu, o ile kandydat go posiada.

        Ponadto kandydat składając podanie winien przedłożyć do wglądu:

 • oryginały wyżej wymienionych dokumentów,
 • posiadane aktualne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych i zaświadczenie o odbyciu przeszkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych (dotyczy tylko osób posiadających już takie dokumenty).

Oryginały ww. dokumentów należy przedłożyć podczas rozmowy informacyjnej, w trakcie której przedstawiciel komórki kadrowej informuje kandydata o przebiegu postępowania kwalifikacyjnego oraz dokonuje wstępnego sprawdzenia poprawności wypełnienia kwestionariusza osobowego i kompletności przedkładanych dokumentów.

W przypadku złożenia lub przedłożenia przez kandydata niekompletnych lub wadliwie wypełnionych dokumentów, o których mowa powyżej, podanie zwraca się kandydatowi w celu poprawienia lub uzupełnienia wymaganych dokumentów.

Ponowne złożenie podania wraz z niekompletnie lub wadliwie wypełnionymi dokumentami, może skutkować odmową wszczęcia postępowania.


2. Przeprowadzenie wstępnej rozmowy kwalifikacyjnej pozwalającej w szczególności na ocenę zakresu posiadanej wiedzy o Straży Granicznej, motywacji do podjęcia służby, umiejętności autoprezentacji, poprawności w formułowaniu myśli, umiejętności nawiązywania kontaktu, poziomu elokwencji, a także poznanie zainteresowań kandydata.

3.  Dokonanie sprawdzeń w ewidencjach, rejestrach i kartotekach prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu osobowym.

4.  Przeprowadzenie testów psychologicznych określających predyspozycje intelektualne i osobowościowe kandydata.

5. Przeprowadzenie badania psychofizjologicznego. Pierwszy etap postępowania kończy się oceną kandydata i wystawieniem opinii w przedmiocie jego dopuszczenia do drugiego etapu postępowania.

 

II ETAP obejmuje:

Egzamin w jednym z ośrodków szkolenia SG (COSSG Koszalin albo CSSG Kętrzyn) przed komisją kwalifikacyjną powołaną przez Komendanta Głównego SG.

Procedura obowiązująca w drugim etapie przeprowadzana jest przez jeden dzień.

Drugi etap postępowania  składa się z:

 • testu pisemnego z zakresu wiedzy ogólnej (przykładowe testy na stronach Centralnego Ośrodka Szkolenia SG w Koszalinie i Centrum Szkolenia SG w Kętrzynie),
 • testu pisemnego ze znajomości wybranego języka obcego (angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego) - przykładowe testy na stronach Centralnego Ośrodka Szkolenia SG w Koszalinie i Centrum Szkolenia SG w Kętrzynie (adresy stron internetowych ośrodków j.w.),
 • testu sprawności fizycznej,
 • rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej, przełożony właściwy w sprawach postępowania może odmówić poddania kandydata postępowaniu albo odstąpić w każdym czasie od jego prowadzenia, jeżeli prowadzenie postępowania nie znajduje uzasadnienia w potrzebach służbowych Straży Granicznej.

 

Do służby w Straży Granicznej przyjmuje się kandydatów, uwzględniając:

 • wolne etaty,
 • posiadany limit zatrudnienia,
 • kolejność na sporządzanej, po odbyciu drugiego etapu, liście wyników uzyskanych przez kandydata/kę w postępowaniu kwalifikacyjnym,
 • aktualne potrzeby jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, w której kandydat/ka ma pełnić służbę.

 

 

Załączniki do strony

Metryczka

Data publikacji 03.06.2016
Data modyfikacji 16.01.2018
Podmiot udostępniający informację:
Straż Graniczna
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krystian Koziołek
Osoba udostępniająca informację:
Krystian Koziołek
Osoba modyfikująca informację:
Marta Lachor
do góry